loader image

„Галера 07“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0541-С01 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 173018,39 лв. (102 945,94 лв. – европейско и 18166,93 лв. – национално съфинансиране и 51905,52 собствени средства) с продължителност 12 месеца.

Целите на проекта са повишаване на производствения капацитет и създаване на възможност за експортен потенциал, чрез разнообразяване на продуктовия асортимент на „Галера 07“ ЕООД.

Конкретните специфични цели на проекта са както следва:

1. Подобряване на производствения капацитет на дружеството;

2. Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на „Галера 07“ ЕООД;

3. Внедряване на нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Постигането на целите ще се изпълни, чрез инвестиции в производствено технологично оборудване – Хидравличен абкант със синхро система и графично ЦПУ, Универсален струг, Фрезова машина и Инверторен заваръчен апарат, с което се въвеждат нови технологии в предприятието. Новото оборудване води до създаване на конкурентни предимства, подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, повишаване на ресурсната ефективност и до разнообразяване на продуктовия асортимент, чрез реализирането на нови продукти.

Очаквани резултати:

1. Подобряване на производствения капацитет, чрез оптимизация на производствения процес, постигната вследствие намаляване на времето за изработка на произвежданите продукти;

2. Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги в следната насока:

• Внедряване в производство на сложни металоконструкции, фамилия валове, фланци и корпусни детайли, скрепителни елементи, което с наличното оборудване не може да се осъществи поради липса на капацитет;

• Разнообразяване на предлаганите услуги, чрез предлагане на обработка на ишлеме на детайли и заготовки от листов материал;

3. Подобряването на ресурсната ефективност, чрез използването на новите технологии реализирани посредством заложеното за закупуване оборудване с насока намаляване на :

• Намаляване на използваните за производство материали, чрез намаляване на технологичния брак и икономичния разкрой /количеството отпадък предвидени за депониране/;

• Намаляване на енергоемкостта.–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––Проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.