loader image

„ГАЛЕРА 07“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0783-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Галера 07” ЕООД“, чрез внедряване в производството на ново енергийно ефективно оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 472560,26 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 337445,18 лв. (286828,40 лв. – европейско и 50616,78 лв. – национално съфинансиране) със срок за изпълнение 14 месеца.

Целта на проектното предложение е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Галера 07“ ЕООД, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

Специфичните цели на проекта са свързани повишаване на енергийната и ресурсната ефективност:

• Подобряване на енергийната ефективност, чрез понижаване на енергийната интензивност;

• Повишаване на ресурсната ефективност, чрез дейности свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и материали;

• Постигане на устойчиво енергийно развитие.

Целите на проекта ще се постигнат с обновление на съществуващо енергийно неефективно производствено оборудване и включват закупуването на енергийно ефективни: четиривалова хидравлична листоогъваща машина, лентоотрезна машина и телехендер, съчетаващ мотокар, кран и вишка, както и внедряване на автоматизирана Система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ).

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да се постигнат годишни спестявания на енергия (ГС) 237828 kWh/год., енергийни спестявания за предприятието (ПЕС): 65,18% и Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 70,35%.

Изпълнението на проектните дейности ще повлияе върху опазването на околната среда, чрез понижение на разхода на енергия и общо намаление на вредните въглеродни емисии.–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––Проект BG16RFOP002-3.001-0783 „Повишаване на енергийната ефективност на „Галера 07” ЕООД“, чрез внедряване в производството на ново енергийно ефективно оборудване”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.